Kontakt

Zgodnie art. 6 ust 1 pkt a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Voice Contact Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4a, numer KRS 0000308654 w celu przetworzenia zapytania wysłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podaję dane osobowe dobrowolnie. Jestem świadomy, ze przysługuje mi prawo dostępu do danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Voice Contact Center Sp. z o.o.

ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa

NIP: 7010150673, KRS: 0000308654, REGON: 141266310. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 500 000 zł (wpłacony w całości)

Nasze oddziały

ul. Równoległa 4a / 02-235 Warszawa
ul. Żeligowskiego 3/5 / 90-752 Łodź
ul. Krakowskie Przedmieście 34 / 20-002 Lublin
ul. Nałęczowska 14 / 20-701 Lublin
ul. Tadeusza Rejtana 20 / 35-310 Rzeszów

Media & Marketing

marketing@oex-vcc.com

Voice Contact Center Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo powiązane w ramach grupy kapitałowej OEX zaliczana jest do kategorii dużych przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. tj. 2019 poz. 118).

Administratorem danych osobowych osoby korzystającej ze strony https://oex-vcc.com/, w tym kontaktującej się za pośrednictwem poczty elektronicznej z Voice Contact Center Sp. z o.o. (dalej: „Użytkownik”), jest Voice Contact Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa.
W sprawach związanych z podanymi przez Użytkownika danymi osobowymi, Użytkownik może się kontaktować z powołanym przez Voice Contact Center Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO): Sebastian Kowalicki, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, e-mail: iod@oex-vcc.com.
Podstawą prawną przetwarzania przez Voice Contact Center Sp. z o.o. danych osobowych Użytkownika jest wyrażona przez Użytkownika zgoda, a także w przypadku ewentualnych roszczeń – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie dla celów udzielenia przez Voice Contact Center Sp. z o.o. informacji zwrotnej na zadane przez Użytkownika pytanie/a, w przypadku ewentualnych roszczeń – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi ustosunkowanie się do zadanego przez Użytkownika pytania.
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza tymi, którzy uprawnieni są do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych
Użytkownika do państwa trzeciego ani, do organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem usług świadczonych przez Google Analytics, Google AdWords. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia na adres: iod@oex-vcc.com i jednocześnie info@oex-vcc.com. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W oparciu o dane osobowe Użytkownika Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.